Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Youthpass: Case Study in Greece (EL)

Περίληψη

Η σημασία της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης αναγνωρίζεται και εκτιμάται ολοένα και περισσότερο στη διεθνή βιβλιογραφία και σε πολιτικό επίπεδο από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς φορείς. Ωστόσο, μια πρόκληση που εμφανίζεται στις μέρες μας αφορά τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δύο αυτές μορφές μάθησης και οι κρατικοί και διεθνείς φορείς, καθώς και η επιστημονική κοινότητα, βρίσκονται σε αναζήτηση συστημάτων, μεθόδων και εργαλείων που θα διευκολύνουν τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων από μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά πλαίσια και θα ανοίξουν τον δρόμο για την αναγνώριση και επικύρωσή τους.
 
Ένα από τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό είναι το Youthpass. Το Youthpass αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (με έμφαση στην πρώτη) στην Ευρώπη και επιπλέον για την καλύτερη ανταπόκριση των προσφερόμενων δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την προώθηση της κινητικότητας των πολιτών για εργασία και εκπαίδευση.
Η έρευνα επικεντρώνεται στο εργαλείο αυτό και επιχειρεί να εξετάσει τον βαθμό που το Youthpass διευκολύνει τους χρήστες του να προσδιορίσουν αποτελέσματα μη τυπικής και άτυπης μάθησης που επιτυγχάνουν και διερευνά ακόμα τον αντίκτυπο του Youthpass στην επαγγελματική και εκπαιδευτική ζωή τους.
 
Για την επίτευξη των ερευνητικών αυτών σκοπών αξιοποιείται η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης και η έρευνα εστιάζει στην περίπτωση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής νέων Erasmus+, που υλοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015.
Από την έρευνα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα του Youthpass και αναδεικνύεται η επιρροή που μπορεί να έχει στην επαγγελματική και εκπαιδευτική πορεία των κατόχων του. Παράλληλα υπάρχει πλούσια παράθεση αποσπασμάτων από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων στην έρευνα, που επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει σε βάθος την εντύπωση και τον αντίκτυπο που προκαλεί το εργαλείο Youthpass στους χρήστες του. Το πόνημα αυτό μπορεί να ενθαρρύνει και να συμβάλλει στην περαιτέρω διερεύνηση και πραγματοποίηση μελετών πάνω στο Youthpass, για το οποίο παρατηρείται μια έλλειψη ερευνητικών προσπαθειών που να εστιάζουν σε αυτό.

Summary
 
The importance of non-formal and informal learning is gradually getting more recognized and appreciated in academic literature and on a political level by European Union bodies and international organizations. However, there is a challenge nowadays and this involves the description and recognition of the outcomes stemming from these two types of learning. National and international organizations, as well as the academic community, are in search of systems, methods and tools that can facilitate the description of outcomes from non-formal and informal learning frameworks and can enable their recognition and validation.

One of the tools that have been created for this purpose is Youthpass. Youthpass is part of the strategy of European Commission to recognize non-formal and informal learning (emphasizing on the first one) in Europe and also to better match the offered skills with the demands of the labour market and to promote citizens’ mobility for occupational and educational purposes.

This research focuses on this tool and attempts to examine the degree to which Youthpass facilitates its users to describe achieved outcomes of non-formal and informal learning and also studies the impact of Youthpass on their professional and educational life.
To achieve these research aims the study is using the case study approach and focuses on a case of a European youth exchange of Erasmus+ programme, which was implemented in August of 2015.

Useful conclusions come out from the research concerning the usefulness and the effectiveness of Youthpass and also the influence that it can have on the professional and educational path of its holders. At the same time, plenty of quotes from the participants in the research are presented and so the reader can understand in depth the impression and the impact that the Youthpass tool can make on its users. This effort can encourage and contribute also to further researches and studies on Youthpass, which is so far under-researched.

Click here for the FULL THESIS